دانلود فایل


مقایسه تأثیر یک دوره تمرینات ایروبیک موزیکال و غیرموزیکال بر توان هوازی و کیفیت زندگی مردان سالمند - دانلود فایلدانلود فایل مقایسه تأثیر یک دوره تمرینات ایروبیک موزیکال و غیرموزیکال بر توان هوازی و کیفیت زندگی مردان سالمند

دانلود فایل مقایسه تأثیر یک دوره تمرینات ایروبیک موزیکال و غیرموزیکال بر توان هوازی و کیفیت زندگی مردان سالمند چکیده
هدف از انجام تحقیق حاضر، مقایسه تأثیر یک دوره تمرینات ایروبیک موزیکال و غیرموزیکال بر توان هوازی و کیفیت زندگی مردان سالمند می باشد. روش تحقیق نیمه تجربی است. نمونه آماری تحقیق شامل 45 نفر از مردان سالمند سالم با دامنه سنی(55 تا 75 سال) که به صورت داوطلبانه در این طرح شرکت کردند. پروتکل تمرینی شامل 8 هفته تمرینات ایروبیک موزیکال و غیرموزیکال(سه جلسه یک ساعته در هفته) بود. توان هوازی با استفاده از آزمون 6 دقیقه راه رفتن در محدوده 9 × 6 متر که با موانعی محدود شده بود، گرفته شد. همچنین کیفیت زندگی با پرسشنامه کیفیت زندگی(QOL)، ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های t وابسته، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که هشت هفته تمرینات ایروبیک موزیکال و غیرموزیکال بر توان هوازی و کیفیت زندگی مردان سالمند تاثیر معنی داری دارد(05/0≥P). بین تأثیرات هشت هفته تمرینات ایروبیک موزیکال و غیرموزیکال بر توان هوازی و کیفیت زندگی سالمند تفاوت معنی داری وجود ندارد(05/0≤ P).فصل اول. 1
کلیات تحقیق.. 1
. 2
. 4
.. 6
.. 7
.. 7
.. 7
.. 8
.. 9
.. 9
9
10
.. 10
10
.. 10
.. 11
11
11
11
12
12
فصل دوم. 13
مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 13
.. 14
. 15
.. 16
.. 16
.. 17
.. 17
.. 18
. 19
.. 22
. 22
.. 23
. 23
. 24
.. 25
.. 27
. 27
.. 28
.. 28
. 29
... 30
... 30
... 31
.. 33
.. 35
.. 35
.. 38
.. 42
.. 48
.. 53
.. 58
.. 61
.. 63
. 63
. 70
فصل سوم. 82
روش تحقیق.. 82
.. 83
.. 83
.. 83
.. 83
. 84
84
. 84
. 85
.. 85
.. 85
.. 86
فصل چهارم. 89
یافته های تحقیق.. 89
... 91
.. 91
... 91
93
.. 94
. 94
. 97
. 100
. 103
. 106
. 109
. 112
. 114
فصل پنجم. 118
بحث و نتیجه گیری.. 118
... 119
.. 119
.. 119
.. 120
.. 123
.. 123
.. 125
.. 128
.. 128
.. 129
فهرست منابع. 130
.. 130
.. 133
فهرست جداول
جدول 4-1 : میانگین و انحراف استاندارد سن، وزن و قد گروه های تجربی و کنترل. 91
جدول4-2 : آزمون نرمال بودن توزیع نمونه(آزمون کولموگروف اسمیرنف) 92
جدول 4-3 : آزمون لوین برای سنجش تجانس بین واریانس ها 93
جدول 4-4 : مقایسه تأثیرات 8 هفته تمرینات ایروبیک غیرموزیکال و ایروبیک موزیکال بر میزان توان هوازی.. 94
جدول 4-5 : تعیین اختلاف میانگین توان هوازی با استفاده از آزمون توکی.. 95
جدول 4-6 : مقایسه تأثیرات 8 هفته تمرینات ایروبیک موزیکال و غیرموزیکال بر توان هوازی مردان سالمند. 95
جدول 4-7 : مقایسه تأثیرات 8 هفته تمرینات ایروبیک غیرموزیکال و ایروبیک موزیکال بر میزان کیفیت زندگی.. 97
جدول 4-8 : تعیین اختلاف میانگین کیفیت زندگی با استفاده از آزمون توکی.. 98
جدول 4-9 : مقایسه تأثیرات 8 هفته تمرینات ایروبیک موزیکال و غیرموزیکال بر کیفیت زندگی مردان سالمند. 98
جدول 4-10 : مقایسه تأثیرات 8 هفته تمرینات ایروبیک غیرموزیکال و ایروبیک موزیکال بر میزان بهزیستی جسمانی.. 100
جدول 4-11 : تعیین اختلاف میانگین بهزیستی جسمانی با استفاده از آزمون توکی.. 101
جدول 4-12 : مقایسه تأثیرات 8 هفته تمرینات ایروبیک موزیکال و غیرموزیکال بر بهزیستی جسمانی مردان سالمند. 101
جدول 4-13 : مقایسه تأثیرات 8 هفته تمرینات ایروبیک غیرموزیکال و موزیکال بر میزان رضایت شغلی.. 103
جدول 4-14 : تعیین اختلاف میانگین رضایت شغلی با استفاده از آزمون توکی.. 104
جدول 4-15 : مقایسه تأثیرات 8 هفته تمرینات ایروبیک موزیکال و غیرموزیکال بر رضایت شغلی مردان سالمند. 104
جدول 4-16 : مقایسه تأثیرات 8 هفته تمرینات ایروبیک غیرموزیکال و ایروبیک موزیکال بر میزان روابط اجتماعی.. 106
جدول 4-17 : تعیین اختلاف میانگین روابط اجتماعی با استفاده از آزمون توکی.. 107
جدول 4-18 : مقایسه تأثیرات 8 هفته تمرینات ایروبیک موزیکال و غیرموزیکال بر روابط اجتماعی مردان سالمند. 107
جدول 4-19 : مقایسه تأثیرات 8 هفته تمرینات ایروبیک غیرموزیکال و ایروبیک موزیکال بر میزان رشد فردی.. 109
جدول 4-20 : تعیین اختلاف میانگین رشد فردی با استفاده از آزمون توکی.. 110
جدول 4-21 : مقایسه تأثیرات 8 هفته تمرینات ایروبیک موزیکال و غیرموزیکال بر رشد فردی مردان سالمند. 110
جدول 4-22 : مقایسه تأثیرات 8 هفته تمرینات ایروبیک غیرموزیکال و ایروبیک موزیکال بر میزان رفتار خلاق.. 112
جدول 4-24 : مقایسه تأثیرات 8 هفته تمرینات ایروبیک موزیکال و غیرموزیکال بر رفتار خلاق مردان سالمند. 113
جدول 4-25 : مقایسه تأثیرات 8 هفته تمرینات ایروبیک غیرموزیکال و ایروبیک موزیکال بر میزان رفتار نوعدوستانه. 114
جدول 4-26 : تعیین اختلاف میانگین رفتار نوعدوستانه با استفاده از آزمون توکی.. 115
جدول 4-27 : مقایسه تأثیرات 8 هفته تمرینات ایروبیک موزیکال و ایروبیک غیرموزیکال. 116فهرست نمودارها
نمودار 4-1 : مقایسه تغییرات توان هوازی سه گروه تمرینات ایروبیک موزیکال، غیرموزیکال و کنترل. 96
نمودار 4-2 : مقایسه تغییرات کیفیت زندگی سه گروه تمرینات ایروبیک موزیکال، غیرموزیکال و کنترل. 99
نمودار 4-3 : مقایسه تغییرات بهزیستی جسمانی سه گروه تمرینات ایروبیک موزیکال، غیرموزیکال و کنترل. 102
نمودار 4-4 : مقایسه تغییرات رضایت شغلی سه گروه تمرینات ایروبیک موزیکال، غیرموزیکال و کنترل. 105
نمودار 4-5 : مقایسه تغییرات روابط اجتماعی سه گروه تمرینات ایروبیک موزیکال، غیرموزیکال و کنترل. 108
نمودار 4-6 : مقایسه تغییرات رشد فردی سه گروه تمرینات ایروبیک موزیکال، غیرموزیکال و کنترل. 111
نمودار 4-7 : مقایسه تغییرات رفتار خلاق سه گروه تمرینات ایروبیک موزیکال، غیرموزیکال و کنترل. 114
نمودار 4-8 : مقایسه تغییرات رفتار نوعدوستانه سه گروه تمرینات ایروبیک موزیکال، غیرموزیکال و کنترل. 117


فهرست اشکال
شکل(2- 1)، مدل سلامتی مطلوب(ژانی، 1992) 50ایروبیک موزیکال


توان هوازی


کیفیت زندگی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


fdghfhgf - تربيت بدني و ورزش - پروژه

مقایسه تاثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی ... تاثیر تمرینات ...

همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی

مقایسه تاثیر یک دوره تمرینات ... ارتباط بین کیفیت زندگی کاری ... بدنی و توان هوازی ...

ورزش و بدنسازی > نکات مهم در ورزش

خواب مناسب چه تأثیری بر تمرینات و ... بهبود کیفیت زندگی ... هوازی ( ورزش ایروبیک )

سوزاندن چربی های بدن با 3 تمرین ورزشی در 20 دقیقه یا کمتر

بایستید و کمی پاها را از هم باز کنید . به صورت لی لی بپرید و زانوها را به سمت راست بچرخانید درحالیکه دستها را به سمت چپ حرکت می دهید و پاها را با زانوی خمیده روی زمین بگذارید .

Ferdowsi University of Mashhad - Seyyed Attarzadeh hossini ...

مقایسه تأثیر یک ... تمرینات هوازی بر حجم ها و ... آب و خشکی بر توان بی هوازی ...

مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش (JASSP)

... بر توان بی‌هوازی ... چپ و فشارخون در زنان سالمند ... تأثیر یک ماه تمرین هوازی ...

شيوه ارائه مطالب ربات ها‏

تحقیق در مورد آشنايي با انواع بوقهاي Bios در هنگام روشن کردن

تحقیق در مورد پيامبر در قرآن 03 (خاتميت پيامبر اعظم (ص) در قرآن ) 8 ص

Java web Development jsp and servlets

دانلود تحقیق رابطه گياهان و شوري 24 ص

دانلودمقاله شیمی تجزیه

دانلود حل تشریحی مسائل فصل4 صنعتی 1 عثمانی

نمونه سوال دین و زندگی 2 (هنرستان)

دانلود پاورپوینت بيان مسائل کلّي احکام - 130 اسلاید

راهنمای فارسی نصب سیستم اعلام حریق آدرس پذیر مدلiris