دانلود فایل


رابطه¬ی بین جامعه پذیری، اعتماد و تعهد سازمانی معلمان تازه استخدام شده ی تربیت بدنی با غیر تربیت بدنی - دانلود فایلدانلود فایل رابطه‌ی بین جامعه پذیری, اعتماد و تعهد سازمانی معلمان تازه استخدام شده ی تربیت بدنی با غیر تربیت بدنی

دانلود فایل رابطه¬ی بین جامعه پذیری، اعتماد و تعهد سازمانی معلمان تازه استخدام شده ی تربیت بدنی با غیر تربیت بدنی چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی رابطه­ی بین جامعه پذیری اعتماد وتعهد سازمانی معلمان تازه استخدام شده­ی تربیت بدنی با غیرتربیت بدنی بود. جامعه­ی آماری پژوهش حاضر کلیه ی معلمانی بودندکه در سال 1389 به استخدام آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری درآمدند. تعداد این افراد 603 نفر، (289 نفر تربیت بدنی و 305 نفر غیرتربیت بدنی)بودند که به صورت خوشه ای 234 نفر(117 نفر تربیت بدنی و 117 نفر غیر تربیت بدنی( به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش استفاده شده توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های جامعه پذیری سازمانی جونز(1996)، تعهد سازمانی آلن و میر(1991) و اعتماد سازمانی چائوت و همکاران(2010) استفاده شد. داده های حاصل با استفاده از روش توصیفی ضریب همبستگی پیرسون ، تحلیل واریانس و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین جامعه پذیری و تعهد سازمانی، و همچنین اعتماد و تعهد سازمانی معلمان تازه استخدام شده ارتباط معنی داری (در سطح 05/0≥p) وجود دارد متغیرهای جامعه پذیری و اعتماد سازمانی توانایی پیش بینی تعهد سازمانی را دارند. تفاوت معناداری بین جامعه پذیری معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی وجود دارد اما بین تعهد سازمانی و همچنین اعتماد سازمانی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی تفاوت معنادار (در سطح 05/0≥p) نمی باشد. رابطه متغیرهای جمعیت شناختی(جنسیت، رشته تحصیلی و تحصیلات) با سه متغیر پژوهش معنادار (در سطح 05/0≥p) می باشد و بیشترین رابطه با تحصیلات و کمترین رابطه با جنسیت نمونه­ی آماری بود.فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
. 2
.. 3
.. 3
.. 5
.. 7
.. 8
.. 8
9
10
فصل دوم
. 13
.. 13
.. 14
.. 14
. 15
.. 17
.. 17
.. 20
20
21
فهرست مطالب
عنوان صفحه
.. 25
.. 25
.. 25
.. 27
.. 28
.. 28
29
.. 30
2-3-6-1 مدل های مرحله ای جامعه پذیری سازمانی: 31
2-3-6-2 مدل های نظری جامعه پذیری سازمانی: 32
35
2-3-7-1 جامعه پذیری فردی یا جمعی: 35
2-3-7-2 روش های جامعه پذیری رسمی یا غیر رسمی: 36
2-3-7-3 روش های جامعه پذیری متوالی یا تصادفی.. 36
2-3-7-4 روش های جامعه پذیری ثابت یا متغیر: 36
2-3-7-5 روش های جامعه پذیری پیوسته و گسسته: 36
2-3-7-6 روش های جامعه پذیری تأیید یا تخریب: 37
2-3-8 روش های جامعه پذیری و نتایج سازمانی: 37
37
38
.. 38
فهرست مطالب
عنوان صفحه
. 40
.. 40
.. 42
.. 44
.. 48
48
.. 48
52
57
فصل سوم
. 60
.. 60
60
.. 61
. 61
61
62
62
62
.. 62
.. 63
فهرست مطالب
63
فصل چهارم
. 65
65
.. 66
.. 66
.... 68
4-3-2-1 جامعه پذيري سازمانی.. 71
4-3-2-2 اعتماد سازمانی.. 71
4-3-2-3 تعهد سازماني.. 72
.. 72
.. 73
فصل پنجم
. 82
.. 82
.. 83
87
.... 88
.. 88
. 96

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1: شرح دیدگاه یک بعدی.................................................................................................................. 16
جدول 2-2: پیش شرط های تعهد سازمانی از دیدگاه مودی و همکاران(2001).................................. 17
جدول 2-3: مقدمات ایجاد تعهد ...................................................................................................................... 18
جدول 2-4: دیدگاه های مختلف در رابطه با تعهد سازمانی .................................................................... 21
جدول 2-5: مقایسه ی بین تصور سنتی و جاری از جامعه پذیری........................................................... 26
جدول 2-6: رویکرد های نسبت به جامعه پذیری......................................................................................... 29
جدول 2-7: تقسیم بندی ابعاد جامعه پذیری توسط چائو(2000)........................................................... 29
جدول 2-8 مدل های مرحله­ای جامعه پذیری سازمانی............................................................................. 31
جدول 2-9 نظریه های جامعه پذیری ........................................................................................................... 32
جدول 2-10تعاریف رایج از اعتماد.................................................................................................................. 39
جدول 2- 11: فرآیند اعتماد از دیدگاه دیتز و هارتوگ.............................................................................. 40
جدول 2-12 ابعاد چند گانه اعتماد بین فردی در برخی از مطالعات داخلی و خارجی ..................... 42
جدول 2-13 نظریه های اعتماد سازمانی....................................................................................................... 44
جدول 2- 14 گزیده ای از نتایج تحقیقات ارائه شده در بخش تحقیقات داخلی.................................. 54
جدول 2- 15 گزیده ای از نتایج تحقیقات ارائه شده در بخش تحقیقات خارجی................................ 56
جدول4-1: آمار توصيفي متغيرهاي جمعيت شناختي................................................................................ 65
جدول 4-2: آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش.............................................................................................. 68
جدول4-3: آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش................................................................................................. 69
جدول شماره 4-4: شاخص­هاي آماري مرتبط با خرده­مقياس هاي جامعه پذيري سازمانی.............. 70
جدول شماره4-5: شاخص­هاي آماري مرتبط با خرده­مقياس هاي اعتماد سازماني............................. 70
جدول شماره4-6 شاخص­هاي آماري مرتبط با خرده­ مقياس هاي تعهد سازماني................................. 71
جدول شماره4-7: نتایج آزمون کلوموگروف - اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن داده­ها................ 72
جدول شماره 4-11: ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین ارتباط اعتماد سازماني و تعهد سازماني معلمان تازه استخدام شده غيرتربيت بدني........................................................................... 73
جدول شماره 4-12: وضعيت جامعه پذیری سازمانی معلمان تازه استخدام شده تربیت
بدنی و غیر تربیت بدنی....................................................................................................................................... 74 جدول شماره 4-13: وضعيت اعتماد سازمانی معلمان تازه استخدام شده تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی.................................................................................................................................................... 74
جدول شماره 4-14: وضعيت تعهد سازمانی معلمان تازه استخدام شده تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی ................................................................................................................................................... 75
جدول شماره 4-15: خلاصه ی مدل رگرسیون جند متغیره جهت تعهد سازمانی از
طریق جامعه پذیری معلمان............................................................................................................................... 75
جدول شماره 4-16: رگرسيون چندمتغيري جهت پيش بيني تعهد سازماني از طريق جامعه پذيري معلمان........................................................................................................................................... 75
جدول شماره 4-17: ضريب همبستگي........................................................................................................... 76
جدول شماره 4-18: خلاصه مدل رگرسيون چند متغيري جهت تعهدسازماني از طريق اعتماد سازماني معلمان غیرتربیت بدنی........................................................................................................... 76
جدول شماره 4-19: رگرسيون چند متغيري جهت پيش بيني تعهد سازماني از طريق اعتماد سازماني معلمان........................................................................................................................................ 77
جدول شماره 2-20: ضريب همبستگي........................................................................................................... 77
جدول شماره 4-21: ارتباط بین جامعه پذيري با ویژگی­های جمعیت­شناختی معلمان تربيت بدني و غير تربيت بدني........................................................................................................................... 77
جدول شماره 4-22: ارتباط بین اعتماد سازماني با ویژگی­های جمعیت­شناختی معلمان تربيت بدني و غير تربيت بدني.......................................................................................................................... 78
جدول شماره 4-23 ارتباط بین تعهد سازماني با ویژگی­های جمعیت­شناختی معلمان تربيت بدني و غير تربيت بدني ........................................................................................................................ 78فهرست شکل ها
صفحه
شکل2-1 مدل چند بعدی تعهد سازمانی اریلی و چاتمن..................................................................... 16
شکل 2-2: هرم سطوح تعهد ....................................................................................................................... 20
فهرست نمودارها
نمودار 4-1: وضعیت نمونه ی آماری با توجه به رشته تحصیلی........................................................... 65
نمودار 4-2: وضعیت نمونه ی آماری با توجه به جنسیت و رشته تحصیلی....................................... 66
نمودار 4-3: وضعیت نمونه­ی آماری با توجه به تحصیلات و رشته تحصیلی...................................... 67
نمودار 4-4: مقایسه وضعیت سه متغیر با توجه به رشته تحصیلی..................................................... 68
نمودار 4- 5: مقايسه وضعيت نمونه آماري در سه متغير با توجه به جنسيت.................................... 69
جامعه پذیری سازمانی


اعتماد سازمانی


تعهد سازمانی


معلمان تازه استخدام شده


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله و تحقیق درباره دستگاه گردش خون (قلب)

دانلود پاورپوینت در مورد درس نهم : کودک شجاع

دانلود پاورپوینت در مورد درس نهم : کودک شجاع

تحقیق درباره زردشت (word) 7 صفحه

خانواده و انواع آن

رشته مهندسی کشاورزی 12صتحقیق در مورد عوارض شكستگي ها 28 ص

پاورپوینت anatomi

کامپوننت فروش فایل مجازی K2Store Proنسخه 3.8.3