دانلود فایل


مقاله درمورد سياست خارجي - دانلود فایلدانلود فایل مقاله درمورد سیاست خارجی

دانلود فایل مقاله درمورد سياست خارجي مشخصات فایل
عنوان: سياست خارجي
محتویات
سياست خارجي: مباني نظري
محيط سياست خارجي از ديدگاه روانشناختي
غدم قطعيت در سياست خارجي
ساده سازي در تصميم گيري سياست خارجي
قدرت ملي و سياست خارجي
متغيرهاي موثر در سياست خارجي
اشكال تصميم در سياست خارجي
نقش نقش
نياز به شناسايي
رئيس جمهور
مشاوران سياست خارجي
تناقض در اهداف سياست خارجي
قسمتی از متن
سياست خارجي: مباني نظري
  1. سياست خارجي
در حال حاضر، زمينه هاي مطرح در مطالعه روابط بين الملل، متعدد است، اما مي توان آن را در حداقل سه گروه از انگاره ها[1] تقسيم بندي نمود كه بنام كشور محور، چند محور و جهان محور خوانده شده است[2]. در سياست خارجي مشابه چنين مدلي را مي توان مطرح نمود كه بنام انگاره هاي واقع گرايي، آرمان گرايي و جهانگرايي مشهور ميباشند[3].
نظام جهاني، روابط مابين كشورها و همچنين ظهور بازيگران بين المللي بغير از كشورها، به درجه اي رسيده است كه نمي توان آن را با روابطي كه تنها چند دهه پيش بوده است، مقايسه نمود. سياست خارجي نيز به همين ميزان اهميت پيدا نموده و عواملي كه سياست خارجي را مي سازند، بيشتر و با اهميت تر گشته اند. كنش، واكنش و كنش متقابل ميان كشورها به سطح بالايي رسيده است. در اولين سالهاي هزاره سوم، ديگر بدون داشتن روابط با ديگر كشورها ادامه حيات براي هيچ واحد سياسي امكان پذير نيست.[4]
سياست خارجي، اصولا در مورد فعاليت هاي يك كشور در محيط و شرايط خارجي است.[5] در همين ارتباط، سياست خارجي مي تواند يك استراتژي و يا برنامه اي از فعاليت ها تعريف گردد كه توسط تصميم گيران يك كشور در برابر كشورهاي ديگر و يا نهاد هاي بين المللي انجام شده تا به اهدافي كه بنام منافع ملي آن كشور خوانده ميشود، برسند. سياست خارجي همچنين پروسه اي شامل اهداف مشخص، عوامل معين خارجي وابسته به اهداف فوق الذكر، توانايي كشور در رسيدن به نتايج مطلوب، توسعه يك استراتژي سودمند، اجراي استراتژي، ارزيابي و كنترل آن مي باشد.[6]
تصميم گيري در سياست خارجي عموما بنام كشور خوانده مي شود. بعنوان مثال، گفته مي شود كه كشور الف اقدام به اعتراض به كشور ب نمود. در حاليكه همه مي دانيم كه كشور يك واژه انتزاعي است و نمي تواند تصميم گير باشد. در حقيقت سياست خارجي، پروسه ايست از تصميم گيري و افرادي كه بنام تصميم گير مانند ساير امور كشور به نيابت از كشور و يا مردم تصميم مي گيرند.[7] بسياري از ناظران الگوي دولت عامل تصميم گيرنده را بطور مسلم بازيگراني مي دانند كه سيستم بين المللي را تشكيل ميدهند. اين بدان معني است كه عمل در سيستم بين المللي عادتا به دولتها نسبت داده مي شود. ولي اين دولت ها مجموعه اي از كاركنان دولتي هستند كه بجاي جوامع ملي خود و بنا به وظيفه اي كه برايشان اين جوامع معين كرده اند عمل مي كنند. بقول جيمز روزنا "اين كه مي گوئيم آلمان اين را مي خواهد، يا فرانسه از آن احتراز مي كند، اين خطر وجود دارد كه نسبت دادن مشخصات يك انسان به غير انسان يا واحدهاي تجريدي را بيش از حد لازم ساده كرده باشيم[8]". با اين همه، او از اين روش بعنوان يك اختصار لازم دفاع مي كند.[9]
مورگنتا، پيشكسوت نظريه پردازان بعد از جنگ جهاني دوم در روابط بين الملل و سياست خارجي است. او در كتاب خود روش منطقي و يا عقلايي را تائيد كرده و مي نويسد: "ما (تحليلگر) خود را به جاي سياستمداري قرار مي دهيم كه بعضي از مسائل سياست خارجي ملتي را بايد تحت شرايطي حل نمايد. و از خود مي پرسيم، در چنين شرايطي چه راه هاي منطقي ديگري وجود دارد كه يك سياستمدار مي تواند (با فرض اينكه هميشه رفتار منطقي داشته باشد) براي حل اين مسئله انتخاب كند و كداميك ازاين راه هاي منطقي را اين سياستمدار احتمالا انتخاب خواهد كرد."[10]
براي هر كشوري در سياست خارجي، نوع كشوري كه در مقابل براي ايجاد ارتباط برگزيده است، مهم مي باشد. به نظر مي رسد كه در يك تقسيم بندي كلي، كشور روبرو مي تواند در يكي از هفت گروه زير باشد:
-دشمن ما
-متحد ما
-بي طرف
-تسلط طلب
-متحد وابسته به دشمن ما
-وابسته به كشور ما
-دست نشانده كشورما[11]
در اكثر اوقات تصميم گيرندگان در سياست خارجي پس از آنكه كشوري را در يكي از دستجات فوق الذكر جاي دادند، از آن پس نوع تصميم گيري و تعامل با آن كشور پيرو هنجارهاي حاكم بر اين دسته از كشورها مي باشد.

  1. محيط سياست خارجي از ديدگاه روانشناختي
تصميم گيري در سياست خارجي در محيطي انجام مي شود كه داراي عوامل متعدد است. مي توان بصورت ساده اين عوامل را به عوامل داخلي وخارجي تقسيم نمود، گرچه اين كار نيز بلحاظ تعامل عوامل داخلي و خارجي به دقت نمي تواند انجام پذيرد[12].
از طرف ديگر رفتار انساني در سالهاي اخير كشف شده است كه ريشه در درون آدمي و مسائل ژنتيكي دارد. عوامل روانشناختي پيامدهاي جدي بر روي رفتار انسانها بخصوص در نحوه تصميم گيري بشر دارد. بنابراين محيط روانشناختي در سياست خارجي از عواملي همچون ادراك، تصوير ذهني، فرضيات و انتظارات تصميم گير از تعامل با جهان تشكيل مي شود.[13]
تامدتي پيش تصور مي گرديد كه سياست خارجي امري حكومتي و دولتي است و افراد در طراحي و اجراي آن نقش تاثيرگذار ندارند، اما پس از توسعه علوم روانشناختي و بخصوص روانشناسي سياسي اكنون دانشمندان بر اين عقيده اند كه افراد تصميم گير در سياست خارجي نقش اساسي در اين پروسه دارند. گرچه روشن است كه كشورها بعنوان واحد هاي سياسي همچنان مهمترين بازيگران صحنه بين المللي هستند، ولي در واقع اين افراد عالي رتبه نظام هاي سياسي هستند كه از جانب كشورها تصميم مي گيرند[14].
رفتارشناسي معرفتي[15] به معناي آن است كه انسان به محيط خود از طريق خودآگاهي كه خود درك او از مسائل در پرتو دانايي قبلي اوست، به واكنش مي پردازد.[16] معرفت و يا شناخت، به معناي پروسه ذهني دانستن، يادگيري و درك امور است. بنابراين مطالعات مربوط به شناخت به موضوعاتي همچون تصوير ذهني و راه هايي كه اين تصوير ساخته مي شود، اصلاح مي شود، عمل مي كند و بر رفتار انسان تسلط دارد مربوط است.[17]
ارزشها عناصري هستند كه بر روي كنش انسان تاثير دارند. هركسي سعي دارد كه ارزشهاي مورد قبول خود را به اهداف سياسي مشخصي منتقل نمايد و تصميم گيران در سياست خارجي نيز تلاش مي نمايند تا ارزشها و تجربيات خود را در تصميمات منعكس نمايند. و در همين زمان آنها تحت تاثير تعداد بي شماري از عوامل محيط داخلي و خارجي هستند.[18]
روشن است كه هر تصميم گير زماني كه اطلاعات جديدي به او مي رسد، سعي مينمايد كه اين اطلاعات را با تئوري ها و ادراكات قبلي خود تطبيق دهد. نكته ديگر آنكه تصميم گيران بدنبال درك آن چيزي هستند كه آن را انتظار دارند.[19]
بخشي از نخبگان هر كشور در ميدان تصميم گيري در سياست خارجي حضور دارند. شخصيت نخبگان، روشهاي آنان، عقايد، ارزشها و ديگر تك ويژگيهاي[20] آنان نيز در سياست خارجي مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه اي كه در مورد ارتباط مابين ارزشهاي حاكم بر نخبگان و رفتار سياست خارجي انجام گرفته است، جرالد هوپل 39 كشور را از ميان 56 كشور كه داراي حوادث بيشتر در سياست خارجي خود بوده اند بر مي گزيند. او سپس با استفاده از شيوه هاي رياضي همچون تحليل رگرسيون، چهار دسته از متغيرهايي در زمينه روانشناختي، اجتماعي، بين كشوري و جهاني را انتخاب نموده و همچنين كشورها را به چهار دسته غربي، بسته، بي ثبات و جهان سوم تقسيم مي نمايد. او سه متغير وابسته نيز در سياست خارجي كشورها بعنوان رفتار ديپلماتيك سازنده، منازعه غير نظامي و استفاده از زور در نظر مي گيرد. او نتيجه مي گيرد كه تمام متغيرهاي در صحنه خارجي و داخلي، در سطح فردي، كشوري و بين المللي مي بايد در فهم سياست خارجي در نظر گرفته شوند. او همچنين نتيجه مي گيرد كه عوامل فردي و روانشناختي قوي ترين محرك ها در سلسله مراتب تصميم گيري در سياست خارجي هستند، در حاليكه متن و محتواي تصميم شايد اين مقدار مهم نباشد. در كشورهاي بسته و يا در حال توسعه نقش خصوصيات فردي در تصميم گيري در سياست خارجي مهمتر از كشورهاي توسعه يافته است. او همچنين نوعي همگني و تجانس مابين نخبگان سياست خارجي در تمام كشورها مي يابد.[21]

[1] Paradigms
[2] Rosenau, James N. & Mary Durfee; Thinking Theory Thoroughly-Coherent Approaches to an Incoherent World; Oxford: Westview Press, 1995.
[3] Sergunin, Alexander; "Russian Post-Communist Foreign Policy Thinking at the Cross-Roads: Changing Paradigms"; Journal of International Relations and Department; Vol. 3, No. 3, Sep. 2000, P. 34.
[4] Baharcicek, Abdulghadir; "Psychological Environment of Foreign Policy Making"; Turkish Foreign Policy Quarterly; Vol. 26, November 2001, Pp. 1-6.
[5] Holsti, K. J.; International Politics: A Framework for Analysis; New Jersey: Prentice-Hall International, 1982.
[6] Jack C. Plano & Roy Olton, The International Relations Dictionary, Forth Edition, New York: Longman, 1988.
[7] Frankle, Joseph; National Interest; New York: Pall Mall Press, 1970.
[8] Rosenau, James (ed); International Politics and Foreign Policy, Glencoe, Ill., 1961. P. 78.
[9] آليسون (1364)، ص. 62.
[10] Morgenthau, Hans; Politics Among Nations; 4th edition, New York: 1970, P. 185.
[11] Cottam, Martha L.; Foreign Policy Decision Making: The Influence of Cognition; Boulder: Westview Press, 1986, P. 50.
[12] Allen, David; "The Context of Foreign Policy Systems: The Contemporary International Environment"; Michael Clarke & Brian White (eds), Understanding Foreign Policy: The Foreign Policy System Approach, New York: Edward Elgar, 1989, Pp. 60-83.
[13] Farrands, Christopher, "The Context of Foreign Policy Systems: Environment and Structure", Michael Clarke & Brian White (eds), Understanding Foreign Policy: The Foreign Policy System Approach, New York: Edward Elgar, 1989, Pp. 84-108.
[14] Plano (1998), P. 89.
[15] Cognitive Behaviorism
[16] Frankel, Joseph, "Towards a Decision Making Model in Foreign Policy"; Political Studies, Vol. 7, No. 1, 1959, Pp. 1-11.
[17] Vogler, John; Perspectives on the Foreign Policy Systems: Psychological Approaches", Michael Clarke & Brian White (eds), Understanding Foreign Policy: The Foreign Policy System Approach, New York: Edward Elgar, 1989, Pp. 135-162.
[18] Bilton, Tony, Kevin Bonnet; Introductory Sociology; Second Edition London: McMillan, 1987.
[19] Jervis, Robert, "Hypotheses on Misperception", World Politics, Vol. 20, No. 3, pp. 454-479.
[20] Idiosyncratic Characteristics
[21] Hopple, Gerald W.; Political Psychology and Biopolitics: Assessing and Predicting Elite Behavior in Foreign Policy Crises; Boulder: Westview Press, 1980, Pp. 117-157.


مقاله درمورد سیاست خارجی


تناقض در اهداف سیاست خارجی


مشاوران سیاست خارجی


رئیس جمهور


نیاز به شناسایی


اشکال تصمیم در سیاست خارجی


متغیرهای موثر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


روحانى دوم و سیاست خارجی ایران؛ از آمریکا تا عربستان - BBC ...

چنانكه با تفصيل بيشترى در اين مقاله توضيح داده شده، به نظر مى رسد مدل كلى سياست خارجى ايران در چهار سال آينده ...

دکتر حمید زنگنه - تحول سياست خارجي و امنيتي مشترك در ...

مهدي فاخري، «هويت امنيتي - دفاعي اروپا و اجلاس کلن»، فصل‌نامه سياست خارجي، سال سيزدهم، شماره 3، پاييز 1378، ص. 335. نيل نيوجنت، پيشين، ص. 114. منصور رحماني، پيشين، …

سیاسی-اجتماعی - مقاله:تحولات سياست خارجى جمهورى اسلامى ...

تحولات سياست خارجى بعد از جنگ با دو دوره رياست جمهورى روبه‏رو بود دوران رياست جمهورى هاشمى رفسنجانى و دوران رياست جمهورى آقاى خاتمى.

دکتر حمید زنگنه - تحول سياست خارجي و امنيتي مشترك در ...

مهدي فاخري، «هويت امنيتي - دفاعي اروپا و اجلاس کلن»، فصل‌نامه سياست خارجي، سال سيزدهم، شماره 3، پاييز 1378، ص. 335. نيل نيوجنت، پيشين، ص. 114. منصور رحماني، پيشين، ص. 77. همان، ص. 81 و صص. 90-91.

مقاله درمورد قیام پانزده خرداد - سمینو

مقاله درمورد قیام ... به رهبري كندي منجر شد، با تغييراتي در سياست خارجي آن كشور ...

سياست خارجي ايران در روند جهاني شدن | پرشین مقاله

سياست خارجي ايران در روند جهاني ... روستای گرمه – مونوگرافی روستای گرمه – پرشین مقاله;

لیست مقاله پایان نامه رشته علوم سیاسی | پایان نامه ، پروژه ...

5 دسامبر. لیست مقاله پایان نامه رشته علوم سیاسی. Posted 05/12/2010 by irandok in پایان نامه. دیدگاه‌ها برای لیست مقاله پایان نامه رشته علوم سیاسی بسته هستند

مقاله درمورد قیام پانزده خرداد - سمینو

مقاله درمورد قیام ... به رهبري كندي منجر شد، با تغييراتي در سياست خارجي آن كشور ...

بایگانی‌های دانلود تحقیق وحدت ملیت و مذهب در سیاست خارجی ...

انواع مقاله برای تمام رشته ها « 2NoghTe.com » برچسب: دانلود تحقیق وحدت ملیت و مذهب در سیاست خارجی ایران. نوشته‌شده در آگوست 23, 2018. تحقیق وحدت مليت و مذهب در سياست خارجي ايران. تحقیق وحدت مليت و مذهب در سياست خارجي ايران . نام ...

پايداري :: مقاله :: تحليلي بر سياست خارجي ايران در دوران جنگ‌

بنابراين، صرفاً با بررسي ماهيت جنگ و نگرش سياست‌گذاران ايران و بازيگران منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي در قبال آن، تبيين علل رفتارها و اقدامات خاص دولتمردان ايران در …

بایگانی‌های دانلود تحقیق وحدت ملیت و مذهب در سیاست خارجی ...

انواع مقاله برای تمام رشته ها « 2NoghTe.com » برچسب: دانلود تحقیق وحدت ملیت و مذهب در سیاست خارجی ایران. نوشته‌شده در آگوست 23, 2018. تحقیق وحدت مليت و مذهب در سياست خارجي ايران. تحقیق وحدت مليت و مذهب در سياست خارجي ايران . نام ...

دکتر حمید زنگنه - تحول سياست خارجي و امنيتي مشترك در ...

مهدي فاخري، «هويت امنيتي - دفاعي اروپا و اجلاس کلن»، فصل‌نامه سياست خارجي، سال سيزدهم، شماره 3، پاييز 1378، ص. 335. نيل نيوجنت، پيشين، ص. 114. منصور رحماني، پيشين، …

آینده انقلاب اسلامی - اصول سياست خارجي جمهوری اسلامی ایران ...

3. دفاع از كيان اسلام و مسلمانان: ايشان برنامه سياست خارجي ايران را برنامه اسلام ذكر مي كنند و مي فرمايند: "ما براي دفاع از اسلام و ممالك اسلامي و استقلال ممالك اسلامي در هر حال مهيا هستيم.

دکتر حمید زنگنه - تحول سياست خارجي و امنيتي مشترك در ...

مهدي فاخري، «هويت امنيتي - دفاعي اروپا و اجلاس کلن»، فصل‌نامه سياست خارجي، سال سيزدهم، شماره 3، پاييز 1378، ص. 335. نيل نيوجنت، پيشين، ص. 114. منصور رحماني، پيشين، ص. 77. همان، ص. 81 و صص. 90-91.

سياست خارجي ايران در روند جهاني شدن | پرشین مقاله

سياست خارجي ايران در روند جهاني ... روستای گرمه – مونوگرافی روستای گرمه – پرشین مقاله;

SID.ir | رويکرد اقتصادي در سياست خارجي حزب عدالت و توسعه ...

بر اين اساس، سوالي که در اين مقاله مطرح مي شود اين است که رويکرد سياست خارجي حزب ...

لیست مقاله پایان نامه رشته علوم سیاسی | پایان نامه ، پروژه ...

5 دسامبر. لیست مقاله پایان نامه رشته علوم سیاسی. Posted 05/12/2010 by irandok in پایان نامه. دیدگاه‌ها برای لیست مقاله پایان نامه رشته علوم سیاسی بسته هستند

الف - مقاله ولايتي درباره ديدگاه سياست خارجي رهبري

علي اكبر ولايتي با نگارش مقاله‌اي به تشريح ديدگاه‌هاي كلان رهبر معظم انقلاب اسلامي در عرصه مسائل بين‌المللي و سياست خارجي پرداخت.به گزارش فارس متن اين مقاله

دکتر حمید زنگنه - تحول سياست خارجي و امنيتي مشترك در ...

مهدي فاخري، «هويت امنيتي - دفاعي اروپا و اجلاس کلن»، فصل‌نامه سياست خارجي، سال سيزدهم، شماره 3، پاييز 1378، ص. 335. نيل نيوجنت، پيشين، ص. 114. منصور رحماني، پيشين، …

دانلود نمونه سوالات سياست خارجي ايران در تئوري و عمل ...

جزوه کامل درس سياست خارجي ايران در تئوري و عمل (اجباري)تجزيه وتحليل در این جزوه به بیان مفاهیم این درس رشته علوم سیاسی پرداخته شده است.

دانلود مقاله کامل درباره سياست خارجي ايران و عربستان

جستجو در مورد فایل دانلود مقاله کامل درباره سياست خارجي ايران و عربستان , دانلود ...

اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران | پرشین مقاله

اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ... روستای گرمه – مونوگرافی روستای گرمه – پرشین مقاله;

برگ های از تاريخ روابط خارجي افغانستـــــــــــــــــــان

امير خطرات عملی وامکانات تطبيقی سياست ... سال1907 درمورد ... مقاله دوم ...

سياست خارجي جمهوري اسلامي از ديدگاه امام خميني(ره)

از آن جا كه اين مباني و اصول از جايگاه خاصي برخوردارند، در اين مقاله ... سياست خارجي ...

پاورپوینت اصلاح ساختار سازماني

پاورپوینت در مورد دانشگاه صنعت نفت

تأثير آموزش مهارت هاي زندگي در سلامت روان افراد

تحقیق در مورد جوش قوس الکتریکی و جوشکاری با لیزر 25 ص (word)

کلم و آفت سفیده بزرگ کلم

خانه اميرلطيفي 9 ص

پاورپوینت کارگاه پرسشنامه

تحقیق درباره تکبر

تحقیق در مورد عدالت ،‌ معيشت ، فرهنگيان

استان خوزستان