دانلود فایل


تحقیق آماده در مورد محروميت از حقوق اجتماعي در حقوق كيفري ايران و فقه اماميه - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق آماده در مورد محروميت از حقوق اجتماعي در حقوق كيفري ايران و فقه اماميه با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 35 صفحه آماده

دانلود فایل تحقیق آماده در مورد محروميت از حقوق اجتماعي در حقوق كيفري ايران و فقه اماميه
عنوان : محروميت از حقوق اجتماعي در حقوق كيفري ايران و فقه اماميه
فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 35 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
★ تحقیق دارای نتیجه گیری است .
فهرست :

چكيده‌ 3
مقدمه‌ 3
الف‌: مفاهيم‌ 4
1. تعريف‌ حقوق‌ 5
1.1. حقوق‌ نوعي‌ 5
1.2. حقوق‌ شخصي‌ و اقسام‌ آن‌ 6
حقوق‌ خصوصي‌ 6
حقوق‌ عمومي‌ 7
حقوق‌ سياسي‌ 7
2. تعريف‌ حقوق‌ اجتماعي‌ 7
مصاديق‌ حقوق‌ اجتماعي‌ 9
جايگاه‌ فقهي‌ محروميت‌ از حقوق‌ اجتماعي‌ 11
1. ممنوعيت‌ از ايفاي‌ برخي‌ نقشها 11
2. محروميت‌ از برخي‌ حقوق‌ مدني‌ 12
2.1. محروميت‌ از ارث‌ 12
2.2. محروميت‌ از ازدواج‌ 13
2.3. محروميّت‌ از حق‌ اداي‌ شهادت‌ 14
ماهيت‌ فقهي‌ كيفر تعزيري 16
1. مفهوم‌ كيفر تعزيري 17
2. انواع‌ كيفر تعزيري‌ 18
جايگاه‌ حقوقي‌ محروميت‌ از حقوق‌ اجتماعي 20
1. محروميت‌ از حقوق‌ اجتماعي‌ به‌ عنوان‌ مجازات‌ اصلي‌ 20
2. محروميت‌ از حقوق‌ اجتماعي‌ به‌ عنوان‌ مجازات‌ تكميلي 22
3. محروميت‌ از حقوق‌ اجتماعي‌ به‌ عنوان‌ مجازات‌ تبعي 23
4. محروميت‌ از حقوق‌ اجتماعي‌ به‌ عنوان‌ اقدام‌ تأميني 28
ارزيابي‌ محروميت‌ از حقوق‌ اجتماعي 29
نتيجه‌گيري 31
منابع 33چکیده :
حقوق‌ اجتماعي‌ عبارت‌ است‌ از حقوقي‌ كه‌ قانونگذار براي‌ اتباع‌ كشور به‌ رسميت‌شناخته‌ است‌، و فرد آن‌ را در ارتباط‌ با مصالح‌ عمومي‌ جامعه‌ و حاكميت‌ سياسي‌ دولت‌، اِعمال‌مي‌كند. از اين‌رو، در صورت‌ مضر بودن‌ نحوة‌ اجراي‌ اين‌ حقوق‌ به‌ منافع‌ و ارزشهاي‌ جامعه‌، قانونگذار مي‌تواند شخص‌ را از اِعمال‌ آن‌ محروم‌ نمايد.
مجازات‌ محروميت‌ از حقوق‌ اجتماعي‌ از نظر فقهي‌، از مصاديق‌ مجازاتهاي‌ تعزيري‌ محسوب‌شده‌ است‌، و از نظر ماهيت‌ حقوقي‌ نيز جزء كيفرهاي‌ سالب‌ حق‌ مي‌باشد كه‌ بيشتر به‌ عنوان‌مجازات‌ اصلي‌ و تبعي‌، و در مواردي‌ نيز به‌ عنوان‌ مجازات‌ تكميلي‌ يا اقدام‌ تأميني‌ و تربيتي‌ موردحكم‌ واقع‌ مي‌شود. به‌ نظر مي‌رسد مناسبترين‌ شكل‌ اِعمال‌ آن‌، دو وجه‌ اخير (مجازات‌ تكميلي‌ واقدام‌ تأميني‌) باشد

مقدمه :
«محروميت‌ از حقوق‌ اجتماعي‌»، يكي‌ از مصاديق‌ واكنش‌ جامعه‌ در مقابل‌ جرم‌ و بزهكاري‌ است‌ كه‌در حقوق‌ كيفري‌ از آن‌ بحث‌ مي‌شود؛ بدين‌ معنا كه‌ شخص‌ در اثر ارتكاب‌ برخي‌ از جرايم‌ و محكوميت‌كيفري‌، از تمام‌ يا برخي‌ حقوق‌ و مزاياي‌ اجتماعي‌ و سياسي‌ خويش‌ محروم‌ مي‌گردد.
موضوع‌ محروميت‌ از حقوق‌ اجتماعي‌ در بسياري‌ از كشورها بويژه‌ ايران‌، به‌ عنوان‌ يكي‌ از مجازاتهامطرح‌ بوده‌ است‌. پيشينة‌ اين‌ مجازات‌ در حقوق‌ كشورمان‌، به‌ قانون‌ مجازات‌ عمومي‌ مصوب‌ 1304برمي‌گردد. اين‌ مجازات‌ در اصلاحات‌ بعدي‌ بويژه‌ بعد از انقلاب‌ اسلامي‌ نيز دگرگونيهاي‌ زيادي‌ به‌ خودديده‌ است‌. از طرفي‌، اين‌ مجازات‌ با مزاياي‌ اجتماعي‌ و سياسي‌ افراد و حقوق‌ و آزاديهاي‌ مشروع‌ وقانوني‌ شهروندان‌ سروكار دارد، و در مواردي‌ اين‌ حقوق‌ و آزاديها را محدود مي‌نمايد يا شخص‌ محكوم‌را از آن‌ محروم‌ مي‌كند. از اين‌رو، شناخت‌ مفهوم‌ و مصاديق‌ حقوق‌ اجتماعي‌ و ارائة‌ ضابطة‌ دقيق‌ دراين‌ ميان‌، ضرور مي‌نمايد تا مبادا حقوق‌ و آزاديهاي‌ مشروع‌ افراد جامعه‌ بويژه‌ محكومان‌، بي‌جهت‌ وبدون‌ ضابطة‌ مشخص‌ قانوني‌، تضييع‌ شود.
توجه‌ به‌ مباني‌ فقهي‌ و مشروعيت‌ اين‌ مجازات‌، مسئلة‌ ديگري‌ است‌ كه‌ پرداختن‌ به‌ آن‌ در حقوق‌كيفري‌ ايران‌ ـ كه‌ از حقوق‌ اسلام‌ اقتباس‌ شده‌ ـ يك‌ ضرورت‌ اجتناب‌ ناپذير است‌. همچنين‌، عنايت‌ به‌ايجاد سياست‌ جنايي‌ سنجيده‌ و مؤثر و به‌ كارگيري‌ يافته‌هاي‌ كيفرشناسي‌ و جرم‌شناسي‌ و انتخاب‌روشي‌ منصفانه‌ و متناسب‌ با عدالت‌ كيفري‌ در اين‌ زمينه‌، از جمله‌ دلايلي‌ بوده‌اند كه‌ انگيزة‌ تحقيق‌ دراين‌ موضوع‌ را فراهم‌ آورده‌ است‌.
ارزش‌ تقنيني‌ مجازات‌ محروميت‌ از حقوق‌ اجتماعي‌، پرسشي‌ است‌ كه‌ همواره‌ مطرح‌ مي‌شود: آيااين‌ مجازات‌ مي‌تواند يك‌ كيفر مناسب‌ و عادلانه‌ باشد؟ آيا اثر مفيد و سازنده‌اي‌ دارد؟ جايگاه‌ فقهي‌اين‌ مجازات‌ كجاست‌؟ و بالاخره‌، منظور از مجازات‌ بازدارنده‌ و تتميم‌ آن‌ چيست‌ و محروميت‌ از حقوق‌اجتماعي‌ به‌ چه‌ عنواني‌ مورد حكم‌ قرار مي‌گيرد؟ اين‌ تحقيق‌، در صدد پاسخگويي‌ به‌ اين‌ پرسشهاست‌.

منابع :

- قانون‌ مجازات‌اسلامي‌
. جعفري‌ لنگرودي‌، محمدجعفر، ترمينولوژي‌ حقوق‌، تهران‌: گنج‌ دانش‌، چ‌6، 1372
. امام‌خميني‌، روح‌ اللّه، تحرير الوسيلة‌،2ج‌، قم‌: دارالعلم‌، چ‌6، 1374
. خويي‌، ابوالقاسم‌، مباني‌ تكملة‌ المنهاج‌، ج‌1، بيروت‌: دارالزهراء
. شهيد ثاني‌، زين‌الدين‌ بن‌ علي‌، مسالك‌ الافهام‌، ج‌ 13 و 14، قم‌: مؤسسة‌ معارف‌اسلامي‌، 1419ق‌
. طباطبايي‌ مؤتمني‌، منوچهر، آزاديهاي‌ عمومي‌ و حقوق‌ بشر، تهران‌: انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌، 1370
. علي‌آبادي‌، عبدالحسين‌، علوم‌ جنايي‌، ج‌ 2، تهران‌: انتشارات‌ فردوسي‌، 1368
. محقق‌ حلّي‌، ابوالقاسم‌ نجم‌الدين‌، شرائع‌ الاءسلام‌، ج‌ 4، نجف‌: مطبعة‌ الاداب‌، 1389ق‌
. مدني‌، سيد جلال‌الدين‌، مباني‌ و كليات‌ علوم‌ حقوق‌، تهران‌: نشر همراه‌، 1370
. مهرپور، حسين‌، «سرگذشت‌ تعزيرات‌»، مجلة‌ كانون‌ وكلا، شمارة‌ 148، 1368، ص‌ 11
. وليدي‌، محمدصالح‌، حقوق‌ جزاي‌ عمومي‌، ج‌4، تهران‌: نشرداد، 1374
. يثربي‌، سيدعلي‌محمد، مقدمة‌ علم‌ حقوق‌، قم‌: دفتر نشر نويد اسلام‌، چ‌2، 1376


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیق آماده


محروميت از حقوق اجتماعي در حقوق كيفري ايران و فقه اماميه


فایل تحقیقمحروميت


محروميت از


از حقوق


حقوق


حقوق اجتماعي


اجتماعي


ا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق آماده در مورد ورزش و روابط بین الملل – گوگل فایل

پروژه اهداي گامت و جنين در حقوق جزا و ... این محصول” تحقیق آماده در مورد ... فقه و معارف ...

تحقیق آماده در مورد جایگاه شادی و خنده در سلامتی و زندگی ...

دانلود رایگان تحقیق آماده در مورد جایگاه ... آرامش خاطر و رضایت از ... ايران و خليج فارس ...

به سايت وكالت خوش آمديد :: بررسی مجازات محرومیت از حقوق ...

... محروميت از حقوق اجتماعي ... در چهارچوب فقه و حقوق ... است و در مورد محروميت از ...

داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه ...

... نامه آماده،تحقیق ... شود و از منظر حقوق فقه ... در اقرار در فقه اماميه و ...

دانلود تحقیق، پروژه و پایان نامه حقوق

تحقیق آماده و ... در مورد حقوق حیوانات در فقه ... احكام كيفري در حقوق ايران و ...

مطالعه تطبیقی روابط حقوقی زوجین در حقوق ایران و ترکیه ...

... تعريف علماي حقوق و فقه اماميه از ... از حقوق اساسي و اجتماعي ... مورد حقوق زوجین در ...

پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی حقوق و فقه

پایان نامه حقوق و فقه | شما در ... روش تحقیق در ... حضور مهاجرين افغان در جامعه ايران از ...

پروژه ، تحقیق و مقاله فارسی - دانلود رایگان تحقیق حقوق ...

در زندگي اجتماعي هر يك از ... در فقه اصطلاح خاص و ... پروژه ، تحقیق و مقاله فارسی; حقوق ...

دانلود تحقیق پروژه و پایان نامه رشته حقوق

ماهیت رشوه در فقه و حقوق ... رشته حقوق: 94: تحقیق آماده سير ... كيفري: 99: مقاله حقوق از ...

پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی حقوق و فقه

پایان نامه حقوق و فقه | شما در ... روش تحقیق در ... حضور مهاجرين افغان در جامعه ايران از ...

محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه ...

محروميت از حقوق اجتماعي در حقوق كيفري ايران وفقه اماميه ... محروميت از برخي حقوق و ...

رشته حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی - درباره ی حقوق

تحقیق در مورد تجزیه و ... اسلامي ايران، فقه شيعه و ... فقه و حقوق، يكي از ...

تحقیقات,مقاله ها و پايان نامه هاي آماده - حقوق

... هاي آماده - حقوق - تحقیقات و مقالات ... شکلی در مورد استفاده از ... حقوق (فقه و مبانی ...

مقالات حقوق اداری ، تحقیق حقوق اداری ، کارتحقیقی حقوق ...

مقالات حقوق اداری ، تحقیق ... مقاله بيع سلف در فقه و حقوق ... از حقوق فردي و اجتماعي و ...

پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی حقوق و فقه

پایان نامه حقوق و فقه | شما در ... روش تحقیق در ... حضور مهاجرين افغان در جامعه ايران از ...

تحقیقات,مقاله ها و پايان نامه هاي آماده - حقوق

... هاي آماده - حقوق - تحقیقات و مقالات ... شکلی در مورد استفاده از ... حقوق (فقه و مبانی ...

دانلود تحقیق پروژه و پایان نامه رشته حقوق

ماهیت رشوه در فقه و حقوق ... رشته حقوق: 94: تحقیق آماده سير ... كيفري: 99: مقاله حقوق از ...

تحقیق آماده در مورد ورزش و روابط بین الملل – گوگل فایل

پروژه اهداي گامت و جنين در حقوق جزا و ... این محصول” تحقیق آماده در مورد ... فقه و معارف ...

پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی حقوق و فقه

پایان نامه حقوق و فقه | شما در ... روش تحقیق در ... حضور مهاجرين افغان در جامعه ايران از ...

تحقیقات,مقاله ها و پايان نامه هاي آماده - حقوق

... هاي آماده - حقوق - تحقیقات و مقالات ... شکلی در مورد استفاده از ... حقوق (فقه و مبانی ...

مطالعه تطبیقی روابط حقوقی زوجین در حقوق ایران و ترکیه ...

... تعريف علماي حقوق و فقه اماميه از ... از حقوق اساسي و اجتماعي ... مورد حقوق زوجین در ...

دانلود تحقیق پروژه و پایان نامه رشته حقوق

ماهیت رشوه در فقه و حقوق ... رشته حقوق: 94: تحقیق آماده سير ... كيفري: 99: مقاله حقوق از ...

پیكاسو و زندگی او

تحقیق در مورد اعتبار اسنادي 26 ص

پاورپوینت اولین دوره مسابقات سراسری دانش آموزی دومینوی اصفهان

فرهنگسرا 3 بعدی اسکچاپی ...... F2 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ..... کلیپ را مشاهده نمایید.

گل بارون

تحقیق در مورد جنگ احزاب خندق

تحقیق درباره اعتیاد5کتاب دوزبانه آشنایی با اجزای رایانه ویژه کودکان به همراه سی دی

پاورپوینت درباره معاینه فیزیکی سیستم تنفسی